گردونه ی مسعود سعادتی
مسعود سعادتی (تبلیغ)

انجام کلیه امور نقشه برداری

انجام کلیه پروژه های نقشه برداری آماده سازی و تفکیک اراضی تهیه احجام ، نظارت ، طراحی و ... با 12 سال سابقه کار بیشتر ..

 |